ช้างชรา
เรื่องราวเหล่านั้น คุณชูชาติ กัลมาพิจิตร ผู้ก่อตั้งปางช้างแม่สา ได้พูดไว้ว่า “ช้างทุกเชือกหลังจากปลดระวางพวกเรานำเขาไปเลี้ยงในป่า ใกล้ๆกับปางช้างแม่สานั้นเอง เราดูแลช้างเหล่านี้เพราะว่าช้างเหล่านี้ ไม่รู้ว่าจะดำรงชีวิตได้ด้วยตนเองอย่างไร”
อาบน้ำให้ช้างชรา
แต่ปัญหาคือเมื่อช้างไม่สามารถ ทำงานได้ก็ส่งผลให้ควาญช้างไม่มีรายได้ที่มากพอ ทำให้ควาญช้างและ ครอบครัวต้องพบกับความลำบากในการดำรงชีวิตสุดท้ายช้างเหล่านั้น ก็ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวในป่า
ให้อาหารและยาแก่ช้างชรา
เปรียบเหมือนกับคนที่ต้องอยู่ตัวคนเดียวช้าง เหล่านี้ต้องอยู่อย่างลำพังจนกระทั่งสิ้นชีวิตไปอย่างโดดเดี่ยว นี่เป็นจุดประสงค์ของคุณชูชาติที่ต้องการเปลี่ยนชีวิตโดดเดียวของช้างชราให้มี ความสุขมากขึ้นในช่วงสุดท้ายของชีวิต