Elephant skidders show
ช้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่หลงเหลืออยู่ในพื้นโลก ณ ปัจจุบันนี้ และในประเทศไทยก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่มีช้างอาศัยอยู่ ช้างที่อยู่ในประเทศไทยเป็นช้างเอเชีย ชนิดย่อยอินเดีย (Elephant maximus indices) นับแต่ อดีตกาลที่ผ่านมา ช้างได้ถูกมนุษย์นำมาเลี้ยงเพื่อประโยชน์ต่างๆนานา ตั้งแต่เป็นราชพาหนะของพระเจ้าแผ่นดิน ในยามศึกสงครามหรือแม้แต่เป็นแรงงานในป่า ซึ่งนับได้ว่าช้างเป็นผู้มีพระคุณต่อคนไทยเป็นอย่างยิ่งปัจจุบันบทบาทของช้างได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง
Elephant skidders show
ช้างถูกเปลี่ยนมือจากเจ้าของที่มีอาชีพทำไม้มาเป็นช้างในธุรกิจการท่องเที่ยว ต้อนรับแขกต่างๆ และนั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้การดำรงชีวิตของช้างเปลี่ยนแปลงไป ทั้งในเรื่องพฤติกรรมการกินการเป็นอยู่ หรือแม้แต่การสืบเผ่าพันธุ์ จึงขึ้นอยู่กับผู้ที่นำช้างมาเลี้ยงนั่นเองช้างในธุรกิจการท่องเที่ยวในปัจจุบันได้เพิ่มจำนวนขึ้นจากอดีต เป็นอย่างมากและแพร่หลายไปตามสถานที่ต่างๆทั่วทุกภาคของประเทศไทย
Elephants riding
ในส่วนของปางช้างแม่สาซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ใช้ช้างในการท่องเที่ยว ตระหนักถึงผล กระทบที่มีต่อช้างเป็นอย่างดี ดังนั้นจึงมีโครงการต่างๆมากมายที่ช่วยให้ช้างมีความเป็นอยู่ที่ดีและสามารถดำรงเผ่าพันธุ์อยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป