คุณชูชาติ กัลมาพิจิตรเจ้าของปางช้างแม่สา

Mr.Choochart Kalmapijit

เป็นเวลานานแล้วที่ปางช้างแม่สาได้ช่วยเหลือชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนบ้านแม่แมะ รอบๆปางช้างแม่สาและที่อื่นๆ โดยไม่ได้บอกกล่าวให้ผู้ใดรับรู้ เปรียบเสมือนผู้ปิดทองหลังพระ การปิดทองหลังพระหลายๆ ครั้งก็ไม่มีผู้ใดรู้ จึงทำให้การช่วยเหลืออยู่ในวงจำกัด คุณชูชาติ กัลมาพิจิตร จึงมีแนวคิดในการตั้งมูลนิธิ ชูชาติ กัลมาพิจิตร เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อ แจ้งข่าวสาร กระจายความช่วยเหลือเป็นจุดที่ให้ผู้คนเข้ามาขอพิจารณารับความช่วยเหลือทั้งหลาย ที่สำคัญจะได้เข้าถึงผู้คนที่ด้อยโอกาส และโปร่งใส มากยิ่งขึ้น

ปางช้างแม่สาได้ก่อตั้งขึ้นปีที่ ค.ศ 1976 โดย คุณชูชาติ กัลมาพิจิตร ได้ถูกให้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องอยู่คู่กับเชียงใหม่ใครมาเชียงใหม่ต้องไปเที่ยวดูการแสดงช้างและขี่ช้างที่ปางช้างแม่สา ตลอดระยะเวลา 39ปี คุณชูชาติได้มีนโยบายปรับปรุงคุณภาพของปางช้างให้ดีขึ้นตามลำดับ เช่น ปรับปรุงการแสดงของช้างให้เข้ากับยุคสมัย เวลาแสดงช้าง ช้างก็มีความสุข ปรับปรุง ระยะเวลาของการเดินของช้าง ทางเดินของช้าง และการนั่งช้าง ให้มีผลดีต่อช้างและนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น


Thai Elephant Care Center

ศูนย์อภิบาลช้างไทย

ในโอกาสย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 40 ของปางช้างแม่สา คุณชูชาติกัลป์มาพิจิตรได้สร้าง ศูนย์อภิบาลช้างไทย ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของช้างที่ปลดระวาง และช้างที่ไม่สามารถทำงานได้ เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ ศูนย์อภิบาลช้างไทยยังได้รองรับช้างจากที่ต่างๆที่เจ้าของเขาไม่สามารถดูแลช้าง ไม่ว่าจะเป็นช้างที่ไม่สามารถทำงานได้ และไม่มีทุนทรัพย์ในการเลี้ยงดู ปางช้างแห่งนี้จะรองรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ต้องการดู การแสดงช้าง และการขี่ช้าง ศูนย์อภิบาลช้างไทยมีโปรแกรมหลากหลายให้นักท่องเที่ยวเลือกดูแลช้าง


Baan Tong Luang

หมู่บ้านโต้งหลวง

หมู่บ้านโต้งหลวง บ้านชาวเขาคุณชูชาติ ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วก็คือ ดูแลเด็กชาวเขาที่มีประมาณ 35 คน สร้างและซ่อมแซม ศูนย์เด็กเล็ก โครงการอาหารกลางวัน และนมให้โรงเรียน และที่กำลังดำเนินการก็คือ สร้างสถานที่ ที่จะส่งเสริมชาวเขาให้ทำและ เรียนรู้อาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืชโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ ผลิตถ่านจากมูลช้าง เพื่อใช้ชาวเขาได้มีรายได้เพิ่มขึ้น แทนที่จะมีรายได้จากการขายของที่ระลึก เหมือนที่ผ่านมา


Rinradaresort

รินรดารีสอร์ท

รินรดารีสอร์ท ที่ผ่านมาเราได้รองรับ กลุ่มสัมนาหลายกลุ่ม รับรองแขกของปางช้างแม่สา และศูนย์อภิบาลช้างไทยที่มานอนค้างคืนเพื่อดูแลช้างในบรรยากาศที่เงียบสงบและ เป็นธรรมชาติ

คุณชูชาติ ได้เปิดโรงงานผลิตน้ำดื่มสะอาดให้กับองค์กร พนักงานของ ครอบครัวปางช้าง ได้ใช้น้ำดื่มที่สะอาด และตอนนี้ได้ริเริ่มขยายตลาดเพิ่มขึ้น เพื่อให้ชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียงได้ดื่มน้ำสะอาดด้วย ดังนั้นภารกิจมากมากมายที่ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ ในที่สุดคุณชูชาติ ได้ก่อตั้งมูลนิธิ ชูชาติ กัลมาพิจิตร เพื่อสนับสนุน และช่วยส่งเสริมชุมชนโดยรอบ ให้ชาวชุมชนอยู่ และรักท้องถิ่นของตนเอง มูลนิธิได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือช้าง คนพิการ คนชรา ผู้ที่ไม่สามารถหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองได้ และกิจกรรมของชุมชน